பேரூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

4

ரீத்தாபுரம் பேரூர் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் ஆலஞ்சி சந்திப்பில் நடைபெற்றது .