நிலக்கோட்டை தொகுதி – பொறுப்பாளர்கள் கலந்தாய்வுக் கூட்டம்

25

வாக்குச்சாவடி முகவர்கள், மற்றும் ஒன்றிய பொறுப்பாளர்கள் அறிமுகம் பற்றி. பள்ளப்பட்டி சமுதாயக் கூடத்தில் கலந்து ஆலோசிக்கப்பட்டது. இதில் மாவட்ட பொறுப்பாளர்கள். மற்றும் தொகுதி பொறுப்பாளர்கள் கலந்து கொண்டனர்.