திட்டக்குடி தொகுதி =பனை விதை நடும் திருவிழா

98

04-10-2020 அன்று கடலூர் மாவட்டம் (மேற்கு )
திட்டக்குடி தொகுதி மங்களூர் ஒன்றியம் (கிழக்கு )
கொட்டாரம் பகுதியில் பனை விதை நடவு திருவிழா மிக சிறப்பாக நடைபெற்றது.