சாத்தூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

21

04.10 2020 அன்று சாத்தூர் தொகுதியின் சார்பாக சாத்தூர் – மதுரை பேருந்து நிறுத்தம் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.