கூடலூர் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

42

உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம், கூடலூர் சட்டமன்ற தொகுதி, முழுவதும், உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் கபசுர குடிநீர் பொதுமக்களுக்கு கொடுக்கபட்டது.