குளச்சல் தொகுதி – பேரூராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம்

16

கப்பியறை பேரூராட்சி மாதாந்திர கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.