குளச்சல் தொகுதி – நகராட்சி கலந்தாய்வு

37

குளச்சல் நகராட்சி கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் நகர நிர்வாகிகள் பொறுப்பு மறுகட்டமைப்பு செய்யபட்டது மற்றும் பாசறை நிர்வாகிகள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டனர்.