குளச்சல் – உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்

35

நெய்யூர் பேருராட்சிக்கு உட்பட பாளையம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.