கவுந்தப்பாடி – சுவர் ஒட்டி ஒட்டு பணி

67

இன்று *(08.10.2020)* கவுந்தப்பாடியில் பகுதி வாரியாக சுவர்ஒட்டி ஒட்டும் பணி சிறப்பாக நடைபெற்றது.