கடலூர் வடக்கு – நகரம் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா

28

கடலூர் வடக்கு நகரம் மணிக்கூண்டு பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை திருவிழா நடைபெற்றது.