கடலூர் தொகுதி – தெற்கு ஒன்றிய பகுதியில் பனை நடும் திருவிழா

17

கடலூர் தொகுதி தெற்கு ஒன்றியம் பனை நடும் திருவிழா நடைபெற்றது. சுமார் 300 பனை விதைகள் நடப்பட்டது.