ஒட்டன்சத்திரம் – வன காவலர் வீரப்பனார் அவர்களுக்கு வீர வணக்கம்

14

வன காவலர் வீரப்பனார் அவர்களுக்கு ஒட்டன்சத்திரம் சட்டமன்ற தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சியின் சார்பாக வீர வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.