எழும்பூர் தொகுதி – காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு

14

காமராசர் புகழ் வணக்க நிகழ்வு எழும்பூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக நடைபெற்றது.