எழும்பூர் தொகுதி -ஐயா அப்துல் கலாம் புகழ்வணக்க நிகழ்வு

34

நாம் தமிழர் கட்சி எழும்பூர் தொகுதி 78 வது வட்டம சார்பாக ஐயா அப்துல் கலாம்
அவர்களுக்கு மாலை அணிவித்து புகழ்வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது.