வாலாஜாப்பேட்டை நகரம் பனைவிதை திருவிழா.

8

இராணிப்பேட்டை தொகுதி வாலாஜாப்பேட்டை நகரத்தில் சுற்றுசூழல் பாசறை மற்றும் இளைஞர் பாசறை முன்னெடுத்த மாபெரும் பனைவிதை திருவிழா.