நுள்ளிவிளை ஊராட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் – குளச்சல் தொகுதி

20

நுள்ளிவிளை ஊராட்சி சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் தொகுதி நிர்வாகிகள் முன்னிலையில் நிர்வாகிகள் மறுகட்டமைப்பு செய்யபட்டார்.