திங்கள் நகர் பேரூர் சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம்- குளச்சல் தொகுதி

30

திங்கள் நகர் பேரூர் சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது இதில் பேரூராட்சி மறுகட்டமைப்பு செய்யபட்டது.