உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் – மணல்மேல்குடி

25

மணமேல்குடி ஒன்றியம் ரெட்டையாளம் மூவனூர் பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் சிறப்பாக நடைபெற்றது