அம்பத்தூர் தொகுதி-79ஆவது வட்டத்தில் சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்டது.

34

அம்பத்தூர் சட்டமன்ற தொகுதி மேற்கு பகுதி 79 வட்டத்தில் சுவர் விளம்பரம் வரையப்பட்டது..