சார்பாக கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – குளச்சல்

3

கல்லுக்கூட்டம் பேரூர் உட்பட்ட உடையார்விளை பகுதியில் பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது. இதில் 500 மேற்பட்ட பொதுமக்களுக்கு கபசுர குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.