கபசுரக்குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு-அறந்தாங்கி

10

அறந்தாங்கி சட்டமன்ற தொகுதியின் சார்பாக அறந்தாங்கி நகர்புற பகுதி மக்களுக்கு கபசுரக்குடிநீர் வழங்கப்பட்டது.