கபசுர குடிநீர் வழங்கும் நிகழ்வு – இராணிப்பேட்டை

3

இராணிப்பேட்டை தொகுதி- இராணிப்பேட்டை நகரத்தில் கொரோனா நோய்லிருந்து பாதுகாக்கும் விதமாக இராணிப்பேட்டை நகரம் 30 வார்டுகளிலும் கபசுர குடிநீர் வழங்குதல்.