பெருந்தமிழர் ஐயா கக்கன் புகழ் வணக்கம் – ஆம்பூர்

13

நாம் தமிழர் கட்சி ஆம்பூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக கக்கன் அவர்களுக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது