கோரோன நிவாரண உதவி- பூந்தமல்லி தொகுதி

5

பூவை தொகுதியின் பல்வேறு ஊராட்சியை சார்ந்த நலிந்த 50 குடும்பங்களுக்கு 5கி அரிசியும் 500
உரூபாய் மதிப்பிலான காய்கறிகள் வழங்கப்பட்டது.

9840515098