கொரோனா நிவாரணப் பணி

24

கொரோனாவினால் தன் வாழ்வில் சிக்குண்ட 60 நம் குடும்ப உறவுகளுக்கு சங்கரன்கோவில்
தொகுதி சார்பாக இனமான உணர்வுடன் வழங்கப்பட்டது.

சங்கை பிரபாகரன் – 8778841455
மகேசுவரன் – 8760446238