கபசுரக்குடிநீர் வழங்கல் – துறையூர்

4

துறையூர் சட்டமன்றத் தொகுதி
மாராடி கிராமத்தில் 1000 நபர்களுக்கு வழங்கப்பட்டது..