கொரோனா தடைக்கால உணவு வழங்குதல்.

5

இன்று 24/05/2020 நண்பகல் 12 மணிக்கு நாம் தமிழர் கட்சி 46 ஆவது வட்டம் சார்பாக கோரோனா தடைக்காலம் முன்னிட்டு ‘B’ கல்யாணபுரம் மக்களுக்கு உணவு வழங்கப்பட்டது.