தொழிற்சங்கம் கலந்தாய்வு கூட்டம்-சென்னை மண்டலம்

12

05.03.2020 அன்று நாம் தமிழர் சென்னை மண்டலம் தொழிற்சங்கம் சார்பாக கலந்தாய்வு கூட்டம் நடை பெற்றது.