கொடியேற்றும் நிகழ்வு-தென்காசி தொகுதி

9

01-03-2020 ஞாயிறுக்கிழமை தென்காசி தொகுதி உட்பட்ட ரகுமானியப்புரத்தில்  கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.