கொடியேற்றும் நிகழ்வு-எழும்பூர் தொகுதி

18

எழும்பூர் தொகுதி 61 வது வட்டத்தில் கட்சியின் கொடி ஏற்றும் நிகழ்வு  1.2.2020 அன்று நடைபெற்றது.