உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருப்பூர் வடக்கு தொகுதி

27

திருப்பூர் வடக்கு தொகுதிக்குட்பட்ட ஐந்து பகுதியில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 8.3.2020 அன்று நடைபெற்றது.