உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆவடி தொகுதி

20

ஆவடி தொகுதி தெற்கு நகரத்தின் சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 3.3.2020  காமராஜர் நகரில் நடைபெற்றது.