உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி

5
திருவெறும்பூர் சட்டமன்றத் தொகுதி சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் குண்டூர்

எம்.ஐ.ஈ.டி கல்லூரி அருகில் நடைபெற்றது…