உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம் -புதுச்சேரி

6

புதுச்சேரி நாம்தமிழர்கட்சி சார்பாக 1.3.2020 அன்று கதிர்காமம் தொகுதி உறுப்பினர் சேர்க்கைமுகாம் நடைபெற்றது