தானி ஒட்டுநர் மற்றும் உரிமையாளர் நலச்சங்கம் திறப்புவிழா-குளச்சல் தொகுதி

17

குளச்சல் தொகுதிக்குட்பட்ட ரீத்தாபுரம் பேரூரில் தானி ஓட்டுனர் மற்றும் உரிமையாளர் நலசங்கம் 23.02.2020 அன்று திறந்துவைக்கப்பட்டது.