சீமைகருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி-திருவரங்கம் தொகுதி

31

திருவரங்கம் தொகுதி #சுற்றுச்சூழல் பாசறை மற்றும் #வீரத்தமிழர்முன்னணி சார்பாக சீமைகருவேல மரங்களை அகற்றும் நிகழ்வு நடைபெற்றது.