கொடியேற்றும் விழா /இரிஷிவந்தியம் தொகுதி

47

இரிஷிவந்தியம் தொகுதி பொரியகொள்ளியுர் 18/1/2020 சனிக்கிழமை பொரியகொள்ளியுர் கிராமத்தில் கொடி ஏற்றும் விழா நடைபெற்றது.