உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-ஆலந்தூர் தொகுதி

6

ஆலந்தூர் தொகுதி, கிழக்கு பகுதி, 160 வது வட்டத்தில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 23/02/2020 அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.