உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-நெய்வேலி தொகுதி

8
25.01.2020 அன்று சனி கிழமை காலை 10 முதல் மாலை 5 வரை சிட்டி யூனியன் ATM அருகில் –
உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது…