அப்துல் ரவூப்  விரவணக்க நிகழ்வு\உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்\ நிலவேம்பு கசாயம்

18
வானூர் சட்டமன்ற தொகுதி சார்பாக 15.12.2019 அப்துல் ரவூப்  விரவணக்க நிகழ்வு மற்றும் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நிலவேம்பு கசாயம் நிகழ்வுகள் நடைபெற்றது.