கலந்தாய்வு கூட்டம்-கொளத்தூர்

28
29.12.2019 அன்று கொளத்தூர் மேற்கு பகுதி வட்டங்கள் 64&65 மற்றும் கிழக்கு பகுதி வட்டம் 70க்குமான கலந்தாய்வு கூட்டம் நடைபெற்றது.