உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் -கொளத்தூர்

15
கொளத்தூர் கிழக்கு பகுதி 70 வது வட்டத்தில் 4/1/202 லட்சுமி அம்மன் கோவில் அருகில் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் நடைபெற்றது.