உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-சைதை தொகுதி

30

சைதை நாம் தமிழர் கட்சி இளைஞர் பாசறை சார்பாக உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 142வது வட்டத்தில்  ஐந்து விளக்கு அமித் காலனி 29-12-19 அன்று  நடைபெற்றது.