உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்குதல்

17

நாம் தமிழர் கட்சி சைதை கிழக்கு பகுதி உட்பட்ட 174 வட்டத்தில் 15-12-19 உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் மற்றும் நிலவேம்பு குடிநீர் வழங்கினார்கள்.