கல்வி கண் திறந்த காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம்-போளூர்

20

15-07-2019 அன்று போளூர் தொகுதி நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக கல்வி கண் திறந்த காமராசருக்கு புகழ் வணக்கம் செலுத்தப்பட்டது