உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம்-திருவரங்கம் தொகுதி

15

திருவரங்கம் தொகுதி திருவரங்கம் நகரம் உறுப்பினர் சேர்க்கை முகாம் 13.10.2019 சிறப்பாக நடைபெற்றது இதில் 40 உறவுகள் நாம் தமிழராய் இணைந்தனர்.