உறுப்பினர் அட்டை வழங்குதல்-திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி

57

திருத்துறைப்பூண்டி தொகுதி திருத்துறைப்பூண்டி ஒன்றியம் திருத்தங்கூர் ஊராட்சி சார்பில் உறுப்பினர் அட்டை பதிவு செய்தவர்களுக்கு 21/7/2019 அன்று வழங்கபட்டது.