பனை விதை சேகரிப்பு/தேனி நாம் தமிழர் கட்சி

12

தேனி மாவட்ட நாம் தமிழர் கட்சி சார்பாக 02.09.2019 அன்று ஏறத்தாழ 2000 பனை விதைகள் சேகரிக்கப்பட்டது.