பனைவிதைகள் சேகரிப்பு-திருவரங்கம் சட்டமன்றத்தொகுதி

24

திருவரங்கம் சட்டமன்றத்தொகுதியில் நடைப்பெற்ற பனைவிதைகள் சேகரிப்பு இதில் 2000 பனைவிதகள் சேகரிக்கப்பட்டது.