சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம்-தேனி /கம்பம்

7

சிறப்பு குறை தீர்க்கும் முகாம் தேனி மாவட்டத்தில் 30.08.2019அன்று நடந்தது.இதில் கம்பத்தில் நாம் தமிழர் உறவுகள் மக்கள் குறை தீர்க்கும் மனுக்களை வழங்கினர்